Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof  Dziubałtowski

Krzysztof Dziubałtowski

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 402, przynależność: KR Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Witko

Status: powołany - 13.12.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała II/9/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. członek
Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej stała II/7/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
13 dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej - zakaz parkowania interpelacja 2019-02-22 2019-03-11
14 dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej interpelacja 2019-02-22 2019-03-11
124 dotyczy przywrócenia kursowania autobusów przez ulicę Piaskową interpelacja 2020-09-02 2020-09-17
150 dotyczy zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 9 przez ulicę Popiełuszki i ustawienia wiaty na przystanku autobusowym interpelacja 2021-02-24 2021-03-15
163 dot. zmiany kursowania autobusu linii nr 8 interpelacja 2021-06-16 2021-06-28
179 dot. zmiany kursowania autobusu linii nr 8 interpelacja 2021-09-21 2021-10-06
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-13 12:09:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:15:36 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:20:46 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:30:20 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:35:36 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wzoru załącznika do informacji i deklaracji podatkowych. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:40:27 Głosowanie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:44:12 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:48:08 Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:53:40 Głosowanie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019 – 2023”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:37:01 Głosowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:42:43 Głosowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:46:02 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:00:46 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:10:26 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:13:27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:15:34 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 12:09:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030" IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 13:22:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:12:16 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:25:57 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:30:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na Lata 2019-2020. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:34:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019-2021. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:37:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:44:18 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:52:29 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:53:28 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komitetu Rewitalizacji. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 15:04:51 Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 15:17:30 Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do spraw nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 15:23:26 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o wynajem mieszkania w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 16:01:00 Projekt uchwały w sprawie skargi na działania radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 16:04:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:20:31 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:36:26 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:45:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:49:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:54:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:12:38 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IX/70/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:16:25 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:19:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:35:16 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej na działania pracownika Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategii rozwoju elektromobilności”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-04 15:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. za
2019-03-04 15:46:56 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. za
2019-03-21 12:36:33 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 13:22:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:26:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/25/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:29:05 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:38:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Gen. J. Hallera nr 33. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:00:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej nr 12. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:04:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smolnej nr 6. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:04:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej nr 94. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 11:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic: Strzeleckiej i Mazowieckiej. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 12:05:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic: Św. Antoniego, Mazowieckiej i gen. Władysława Sikorskiego VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 16:32:52 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 316/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Tomaszowie Mazowieckim w dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy – miasta Tomaszów Mazowiecki. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-29 15:48:40 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-11 19:06:20 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-11 19:11:56 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” . XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-11 19:16:02 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030”. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 14:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 14:53:43 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 14:59:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:04:12 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLIV/396/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:09:04 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/481/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:12:50 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/478/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:17:02 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/475/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę podstawową nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:22:19 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LX/537/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:28:24 Podjęcie uchwały o zmianie chwały LXI/549/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:02:38 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:07:09 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego . XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:10:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Peryferyjnej nr 74. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:26:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 17:07:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 17:19:35 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały nr VII/63/2019 Rady Miejskie Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:36:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:43:39 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:47:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:53:04 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/346/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:59:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2033”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 14:05:12 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LVII/508/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 14:08:18 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XXVI/253/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 14:15:02 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 15:30:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2018 rok. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 17:42:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-07-03 12:18:46 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”, XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 11:53:00 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/ 102/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 12:49:00 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 12:58:36 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:33:32 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim zadania własnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zakresu utrzymania i zarządzania obiektami sportowymi. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:38:43 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania nowego członka Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:45:39 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S8, terenami kolejowymi oraz ulicami Ujezdzką i Milenijną w Tomaszowie Mazowieckim XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:51:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II i Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:56:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Zawadzkiej, Mostowej i Rudej w Tomaszowie Mazowieckim. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 14:01:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Pawła II nr 7. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej nr 16. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 15:25:01 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych na okres kadencji w latach 2020-2023. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 15:38:15 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLVIII/428/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 15:52:59 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 16:03:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:02:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/84/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina -Miasto Tomaszów Mazowiecki XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:44:10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 13:19:54 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 13:25:26 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXIII/525/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, jej szczegółowości oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 13:56:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ujezdzkiej, Warszawskiej, Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:43:04 Podjęcie uchwały sprawie przekazania skargi. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-04 15:23:14 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:12:06 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymogów formalnych. P. J. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:20:12 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu P. S. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:35:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 13:16:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w wyborach na kadencję w latach 2020 – 2023. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 13:24:31 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 14:07:01 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 14:18:30 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 15:48:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Tomaszów Mazowiecki Samorządowej Karty Praw Rodzin. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 17:24:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:01:35 Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:14:31 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LIII/464/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:20:10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LXX/625/2018 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nadania jej Statutu. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:30:06 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi (do ZDiUM). XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:44:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 11:32:03 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 11:38:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 11:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznych. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 12:03:44 Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 12:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 13:18:10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 13:24:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 13:36:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 13:40:33 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/92/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 13:46:25 Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 13:53:55 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 14:06:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 14:16:36 Podjęcie uchwały w sprawie wspierania tomaszowskiego sportu. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 14:46:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 14:50:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 14:58:21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 15:17:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 10:43:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 – 2035”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 12:32:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:11:08 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:17:08 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:30:36 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:36:24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:40:27 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LV/485/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 14:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 14:12:57 Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:16:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do roku 2025 z perspektywą do 2030”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:22:39 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2023. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:25:52 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:29:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 11:27:56 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 11:38:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:12:41 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2035”. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:18:25 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXI/180/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:21:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:29:36 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:25:29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:39:15 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:48:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2035”. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:58:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 7. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:04:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Szafirowej nr 2. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy św. Antoniego nr 30. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. intronizacji). XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:52:11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. parkingów). XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 13:39:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Zespołu kluczowych interesariuszy. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 13:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania przy realizacji projektu pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-03-04 14:51:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. za
2020-03-26 13:05:03 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tomaszowskiego. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-03-26 13:23:53 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-03-26 13:27:51 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-04-27 13:38:57 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-04-27 13:49:48 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-04-27 14:16:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-04-27 14:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-05-28 11:58:23 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:15:53 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:23:48 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z opłat za pobyt w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:40:41 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 127/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych o zawieszeniu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim od pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. wykonujących obowiązki w zakresie zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:50:10 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim (dot. ul. Mazowieckiej). XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:54:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 5. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:08:01 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/1, w obr. 8. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:14:31 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/3, w obr. 8. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:53:53 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5 G. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 14:13:50 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (WS) XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 14:26:05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (MŁ) XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 14:35:37 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (SB) XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 16:17:35 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 17:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2019 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:03:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:27:18 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:38:41 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:51:52 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-07-16 09:15:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XXX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-07-16 09:42:03 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-07-16 09:50:34 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 09:48:08 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 10:07:19 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 10:20:24 Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 12:27:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kawki nr 7. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 13:10:28 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/68/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej nr 12. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 13:51:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym wpisanym do rejestru zabytków, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rzeźniczej nr 4 i obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2020-08-27 13:59:32 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 11:29:46 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 11:53:28 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 12:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2020/2021. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 12:08:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-22 11:16:31 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 10:34:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zasad jego używania. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-10-29 14:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-10-29 14:38:58 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-10-29 14:48:32 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zawierania w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty. XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-10-29 15:21:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Starowiejskiej. XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-10-29 15:34:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego nr 22. XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-10-29 17:10:19 Rezolucja w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec ograniczania praw kobiet poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2020-11-04 13:27:54 Podjęcie rezolucji w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec ograniczenia praw kobiet poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2020-11-04 14:06:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/149/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przyjęcia przez Miasto Tomaszów Mazowiecki Samorządowej Karty Praw Rodzin. XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2020-11-04 15:09:21 Podjęcie apelu do Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie podjęcia działań i wypłacenie nagród dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2020-11-26 12:07:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tomaszowskiego. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 12:18:54 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 12:25:55 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:00:50 Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w realizacji miejskiej polityki społecznej na rzecz rodzin i równego traktowania. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2020-11-26 18:21:26 Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na 2021 rok „Tomaszów dla Seniorów”. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:27:42 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:32:11 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:37:50 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLI/388/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:41:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:48:50 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-11-26 18:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”. XXXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-03 14:35:55 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/162/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-03 14:40:49 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/164/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-03 18:35:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat oraz w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-03 18:54:29 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-03 19:14:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-03 19:25:27 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-07 16:07:13 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/162/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz.II za
2020-12-17 14:24:26 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2020 roku. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 16:37:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036”. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 18:38:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 19:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 19:12:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 19:19:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 19:25:41 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/232/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 12:02:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLVI/451/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzenia gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie gmin: Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Lubochnia, Gminy Ujazd, Gminy Wolbórz. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 12:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Głównej, ks. J. Popiełuszki, gen. Grota Roweckiego, Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 12:42:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kępa, Mireckiego, Zacisze, Nadrzecznej i Klonowej w Tomaszowie Mazowieckim. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 13:11:38 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/90/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 13:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na lata 2021-2024. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 13:52:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2021 rok. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 13:57:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2021 rok. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-12-17 14:01:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2021 rok. XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 12:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 12:51:34 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036”. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 14:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków na lata 2021-2027. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 15:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 15:09:31 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 15:24:04 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 12:00:39 Przyjęcie protokołu z XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2020 roku XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-01-28 12:03:37 Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 4 i 7 grudnia 2020 roku. XL sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-02-26 11:06:06 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 13:09:03 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 13:33:17 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 13:43:17 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 13:53:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego ( ul. Migdałowa). XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 14:01:52 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego ( ul. Chmielna). XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II przeciw
2021-02-26 14:13:16 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego ( ul. Pistacjowa). XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 14:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 16:39:40 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 16:50:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-02-26 12:40:33 Podjęcie rezolucji w sprawie poparcia dla działań zmierzających do zapewnienia dalszego świadczenia przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim usług w zakresie ratownictwa medycznego. XLI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego cz. II za
2021-03-18 12:01:54 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-18 12:07:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 -2036”. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-18 12:46:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-18 12:59:02 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVII/266/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-18 14:02:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-18 14:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej. XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 11:26:14 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 13:32:03 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 13:56:15 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 -2036”. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 15:48:44 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod firmą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia Spółce zadań własnych Gminy. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 16:28:37 Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2025”. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 17:05:33 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 17:23:30 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 42. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 18:36:33 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 21:08:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 21:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-03-25 21:42:17 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego XLIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 11:15:13 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 i 26 lutego 2021 roku XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 11:21:26 Przyjęcie protokołu nr XLII z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 roku. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 11:35:59 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 11:43:50 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 13:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 13:48:09 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/313/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2025”. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 13:56:11 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 14:05:45 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 14:13:59 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO). XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 14:21:28 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-04-29 14:42:31 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 09:23:15 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 11:39:39 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 11:46:19 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 11:59:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Tomaszowie Mazowieckim oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 12:13:37 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/154/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nadania jej statutu. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 12:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 12:47:29 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-05-27 12:54:12 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego. XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-14 13:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic: Zielonej i Legionów (Rondo im. Włodzimierza Smolarka). XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-14 13:54:14 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic: Bohaterów 14 Brygady, Profesora T. Seweryna i Tadeusza Kawki (Rondo im. Józefa Młynarczyka). XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 09:36:55 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2021 roku. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 12:21:30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 13:29:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2020 rok. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 14:28:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 16:42:50 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 16:52:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 17:02:02 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr XLIV/323/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 17:17:32 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 17:36:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,(dot. podjęcia uchwały w sprawie rzetelnej informacji związanej z akcją szczepień przeciwko Covid - 19). XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 17:44:21 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji(dot. przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską P. Przemysław L. ). XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 17:47:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską, P. Anna S. ). XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-06-24 15:32:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ. XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 10:37:42 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema”. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 10:54:14 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 12:30:13 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 12:39:43 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 12:46:59 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą „Groty Nagórzyckie”. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 12:52:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2021/2022. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 13:06:15 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki „Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 13:11:01 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 13:45:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 13:53:10 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 14:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 10:19:33 Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 roku. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 10:22:06 Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2021 roku. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-08-26 10:24:54 Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2021 roku. XLVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 10:22:16 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 12:22:01 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 13:22:33 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 13:47:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki nr 23 stanowiącego własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z udziałem wynoszącym 633/10085 we współwłasności działki gruntu oznaczonej numerem 123 w obr. 12 XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 14:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 14:54:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 15:31:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów◦ Mazowiecki do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 15:39:22 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 15:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów Mazowiecki. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 15:47:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2021-09-23 15:51:09 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/267/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. XLIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za