Przejdź do treści

Bogdan Jerzy SMOLAREK

Zdjęcie: Bogdan Jerzy SMOLAREK
Zdjęcie: Bogdan Jerzy SMOLAREK

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 593
Kontakt bogdan.smolarek@tomaszow-maz.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-20
2 Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej stała 2024-05-20
3 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała 2024-05-20
4 Komisja Spraw Społecznych i Rodziny stała 2024-05-20
5 doraźna Komisja Statutowo - Regulaminowa czasowa 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-13 14:15:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających w kadencji na lata 2024 – 2027. I sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - część II za
2024-05-13 14:19:34 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. I sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - część II za
2024-05-20 14:18:45 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:28:11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:31:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:38:09 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:41:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:45:02 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:56:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 15:47:11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 15:51:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących doraźnych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-14 10:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. I sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - część I za
2024-05-28 13:13:20 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2024 roku (I część) i 13 maja 2024 roku (II część). III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-28 13:20:49 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymujący się
2024-05-28 13:25:37 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymujący się
2024-05-28 13:40:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-28 14:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024 – 2027. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-28 15:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024 – 2027. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 11:16:03 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 20 maja 2024 roku. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 11:17:11 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 28 maja 2024 roku. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 15:59:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2024-06-19 17:02:28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2024-06-19 18:57:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2024-06-19 19:05:45 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymujący się
2024-06-19 21:50:21 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:44:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:49:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia VII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:54:47 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Miasto dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:58:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 21:03:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-28 15:49:00 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok. V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymujący się
2024-07-04 16:34:12 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-07-04 16:39:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zadaszonej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej". VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 16:47:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim” i upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:06:29 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 48 w ciągu ulicy Ujezdzkiej w Tomaszowie Mazowieckim do kategorii dróg gminnych. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:12:54 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXV/610/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Parkowej. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:20:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Granicznej 1/7. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-07-04 17:25:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Edwarda i ulicy Celiny. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:39:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Gen. Grota-Roweckiego i J.U. Niemcewicza. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-07-04 17:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 62. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za