Przejdź do treści

Agnieszka WALASIK

Zdjęcie: Agnieszka WALASIK
Zdjęcie: Agnieszka WALASIK

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 529
Kontakt agnieszka.walasik@tomaszow-maz.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-20
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-20
3 Komisja Spraw Społecznych i Rodziny stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Dot. lokalu Komisji Wyborczej w ZDiUM przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Maz. interpelacja 2024-05-22 2024-06-05

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-13 14:15:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających w kadencji na lata 2024 – 2027. I sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - część II za
2024-05-13 14:19:31 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. I sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - część II za
2024-05-20 14:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:28:16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:31:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:38:09 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:44:58 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 14:56:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 15:47:13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-20 15:51:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących doraźnych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-05-14 10:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. I sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - część I za
2024-06-19 11:16:02 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 20 maja 2024 roku. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 11:17:07 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 28 maja 2024 roku. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 15:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2024-06-19 17:02:42 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2024-06-19 18:57:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2024-06-19 19:05:45 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymujący się
2024-06-19 21:50:29 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:43:54 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia VII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:54:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Miasto dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 20:58:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-19 21:03:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2024-06-28 15:49:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok. V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymujący się
2024-07-04 16:33:59 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-07-04 16:39:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zadaszonej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej". VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 16:47:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim” i upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:06:26 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 48 w ciągu ulicy Ujezdzkiej w Tomaszowie Mazowieckim do kategorii dróg gminnych. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:12:57 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXV/610/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Parkowej. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:20:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Granicznej 1/7. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-07-04 17:25:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Edwarda i ulicy Celiny. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za
2024-07-04 17:39:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Gen. Grota-Roweckiego i J.U. Niemcewicza. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej przeciw
2024-07-04 17:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego 62. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za