Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Adrian Witczak

Adrian Witczak

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 852, przynależność: KR Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała II/9/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. członek
Komisja Spraw Społecznych i Rodziny stała II/10/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
9 namalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe na parkingu przy ulicy Mazowieckiej 2 w Tomaszowie Maz. interpelacja 2019-02-14 2019-03-11
10 przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tadeusza Kawki w Tomaszowie Maz. i Kina Włókniarz interpelacja 2019-02-14 2019-02-28
11 informacja o stanie i sposobie publikowania aktualnego zadłużenia miasta interpelacja 2019-02-14 2019-03-08
12 dot. powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki interpelacja 2019-02-15 2019-03-01
16 w sprawie daty powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki,składu rady nadzorczej i sposobu finansowania spółki interpelacja 2019-03-08 2019-03-29
17 w sprawie przejścia między ulicą Polną a Św. Antoniego interpelacja 2019-03-21 2019-04-02
18 w sprawie instalacji parkometru przy ul. Wschodniej i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Berka Joselewicza interpelacja 2019-03-21 2019-04-09
19 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Areny Lodowej zarządzanej przez Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o interpelacja 2019-03-26 2019-04-09
27 w sprawie realizacji zadania pn. interpelacja 2019-05-09 2019-05-31
31 w sprawie przedsięwzięć związanych z realizacją budowy ulicy Rudej interpelacja 2019-05-16 2019-06-03
32 w sprawie instalacji przystanku autobusowego interpelacja 2019-05-16 2019-08-06
33 w sprawie zaliczenia okresu najmu lokalu najemcom przesiedlonym z kamienicy przy Placu Kościuszki 24 interpelacja 2019-05-16 2019-05-23
34 w sprawie kosztów wprowadzenia reformy edukacji w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiekci interpelacja 2019-05-16 2019-05-27
35 w sprawie podjęcia czynności mających na celu utrzymanie funkcjonowania przychodni lekarskiej w lokalizacji Strzelecka 12 interpelacja 2019-05-16 2019-05-31
37 dotyczy zasad współpracy Miasta z Fundacją TM Innowacje interpelacja 2019-05-16 2019-05-31
45 w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Inowłodza i Spały interpelacja 2019-06-12 2019-08-06
46 w sprawiepilnego wsparcia mieszkańca budynku przy ulicy B. Głowackiego 27 interpelacja 2019-06-24 2019-06-27
49 w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Nadrzecznej 29/31 interpelacja 2019-07-02 2019-07-24
52 w sprawie uruchomienia usługi roweru miejskiego i możliwości wypożyczania hulajnóg elektrycznych interpelacja 2019-07-09 2019-08-02
55 w sprawie kładki pieszo - rowerowej na rzece Wolbórce łączącej ulicę Nadrzeczną z ulicą Kępa interpelacja 2019-07-29 2019-08-21
59 w sprawie instalacji na terenie miasta źródełek z wodą pitną interpelacja 2019-08-29 2019-09-18
66 w sprawie obowiązku stosowania w inwestycjach miejskich ekokolgicznych rozwiązań m.in stosowania przepuszczalnej dla wody nawierzchni parkingów interpelacja 2019-10-07
67 w sprawie walki ze smogiem poprzez zastosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości za stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii interpelacja 2019-10-07
68 w sprawie walki ze smogiem i budowanie postawy ekologicznej poprzez wprowadzenie do szkół zajęć dodatkowych z praktycznej wiedzy ekologicznej interpelacja 2019-10-07
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 15:10:35 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:15:00 Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:16:50 Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:17:55 Uchwała w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:18:52 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:22:12 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2018-11-23 15:24:37 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:25:49 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2018-11-23 15:27:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących doraźnych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2018-11-23 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:09:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:15:36 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:20:46 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:30:20 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:35:36 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wzoru załącznika do informacji i deklaracji podatkowych. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:40:27 Głosowanie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:44:12 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:48:08 Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:53:40 Głosowanie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019 – 2023”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:37:01 Głosowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:42:43 Głosowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:46:02 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:00:46 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:10:26 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:13:27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:15:34 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 11:27:37 protokół z I sesji z dn. 19.11.2018 r. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 11:32:13 protokół z II sesji z dn. 23.11.2018 r. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 12:09:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030" IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 13:22:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 14:12:16 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:25:57 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:30:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na Lata 2019-2020. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:34:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019-2021. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:37:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:44:18 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 14:52:29 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 14:53:28 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komitetu Rewitalizacji. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 15:04:51 Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 15:17:30 Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do spraw nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 15:23:26 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o wynajem mieszkania w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-01-17 16:01:00 Projekt uchwały w sprawie skargi na działania radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 16:04:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:20:31 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:36:26 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-02-14 12:45:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-02-14 12:49:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:54:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-02-14 13:12:38 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IX/70/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:16:25 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:19:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:35:16 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej na działania pracownika Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategii rozwoju elektromobilności”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-04 15:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. za
2019-03-04 15:46:56 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. za
2019-03-21 12:36:33 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 13:22:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:26:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/25/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:29:05 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:38:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Gen. J. Hallera nr 33. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:00:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej nr 12. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 14:04:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smolnej nr 6. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:04:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej nr 94. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 11:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic: Strzeleckiej i Mazowieckiej. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 12:05:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic: Św. Antoniego, Mazowieckiej i gen. Władysława Sikorskiego VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 16:32:52 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 316/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Tomaszowie Mazowieckim w dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy – miasta Tomaszów Mazowiecki. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-29 15:48:40 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-03-29 15:57:00 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiegow sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-04-11 19:06:20 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-04-11 19:11:56 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” . XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-04-11 19:16:02 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030”. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-04-17 14:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-04-17 14:53:43 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-04-17 14:59:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:04:12 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLIV/396/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:09:04 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/481/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:12:50 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/478/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:17:02 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/475/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę podstawową nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:22:19 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LX/537/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:28:24 Podjęcie uchwały o zmianie chwały LXI/549/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:02:38 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:07:09 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego . XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:10:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Peryferyjnej nr 74. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:26:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 17:07:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-04-17 17:19:35 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały nr VII/63/2019 Rady Miejskie Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:36:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-05-16 13:43:39 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-05-16 13:47:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:53:04 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/346/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:59:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2033”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 14:05:12 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LVII/508/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 14:08:18 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XXVI/253/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 14:15:02 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-06-27 15:30:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2018 rok. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-06-27 17:42:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-06-27 17:49:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 18:00:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 18:30:14 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-06-27 18:40:58 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-06-27 19:05:34 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Tomaszowie Mazowieckim w rejonie ulicy Ujezdzkiej, pomiędzy drogą krajową nr 8 a granicą miasta . XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:14:30 Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:20:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej nr 15. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:30:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Armii Krajowej nr 11. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:38:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 69. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:43:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Seweryna Dziubałtowskiego nr 23A. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:56:54 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 21:04:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-07-03 12:15:11 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”, XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-07-03 12:18:46 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”, XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 11:53:00 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/ 102/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 12:49:00 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-08-29 12:58:36 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-08-29 13:33:32 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim zadania własnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zakresu utrzymania i zarządzania obiektami sportowymi. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:38:43 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania nowego członka Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:45:39 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S8, terenami kolejowymi oraz ulicami Ujezdzką i Milenijną w Tomaszowie Mazowieckim XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:51:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II i Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:56:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Zawadzkiej, Mostowej i Rudej w Tomaszowie Mazowieckim. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 14:01:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Pawła II nr 7. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej nr 16. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-08-29 14:45:26 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 15:25:01 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych na okres kadencji w latach 2020-2023. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-08-29 15:38:15 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLVIII/428/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 15:52:59 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 16:03:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:02:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/84/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina -Miasto Tomaszów Mazowiecki XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-09-26 12:44:10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wstrzymał się
2019-09-26 13:19:54 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-09-26 13:25:26 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXIII/525/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, jej szczegółowości oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-09-26 13:56:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ujezdzkiej, Warszawskiej, Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:43:04 Podjęcie uchwały sprawie przekazania skargi. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-04 15:23:14 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za