Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Beata Stańczyk

Beata Stańczyk

Wiceprzewodniczący

Okręg: 1, zdobyte głosy: 342, przynależność: KR Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Witko

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała II/9/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. członek
Komisja Spraw Społecznych i Rodziny stała II/10/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
119 budowa placu zabaw przy SP nr 14 im. Orła Białego w Tomaszowie Maz. interpelacja 2020-07-28 2020-09-30
120 alejka na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Maz. interpelacja 2020-07-28 2020-08-14
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 15:10:35 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:15:00 Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:16:50 Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:17:55 Uchwała w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:18:52 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:22:12 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:24:37 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:25:49 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 15:27:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących doraźnych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-11-23 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego. II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:09:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:20:46 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:30:20 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:35:36 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wzoru załącznika do informacji i deklaracji podatkowych. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:40:27 Głosowanie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:44:12 Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:48:08 Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 12:53:40 Głosowanie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019 – 2023”. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:37:01 Głosowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:42:43 Głosowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 13:46:02 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:00:46 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:10:26 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2019 rok. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:13:27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 14:15:34 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 11:27:37 protokół z I sesji z dn. 19.11.2018 r. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2018-12-13 11:32:13 protokół z II sesji z dn. 23.11.2018 r. III sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 12:09:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030" IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 13:22:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:12:16 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:25:57 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:30:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na Lata 2019-2020. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:34:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019-2021. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:37:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:44:18 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-01-17 14:20:31 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. IV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:36:26 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:45:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:49:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 12:54:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:12:38 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IX/70/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:16:25 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:19:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:35:16 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej na działania pracownika Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-02-14 13:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategii rozwoju elektromobilności”. V sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-04 15:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. za
2019-03-04 15:46:56 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. za
2019-03-21 12:36:33 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 13:22:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:26:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/25/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:29:05 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 13:38:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Gen. J. Hallera nr 33. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:00:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej nr 12. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:04:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smolnej nr 6. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:04:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej nr 94. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 14:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego przeciw
2019-03-21 11:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic: Strzeleckiej i Mazowieckiej. VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 12:05:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic: Św. Antoniego, Mazowieckiej i gen. Władysława Sikorskiego VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-21 16:32:52 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 316/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Tomaszowie Mazowieckim w dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy – miasta Tomaszów Mazowiecki. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-29 15:48:40 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-03-29 15:57:00 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiegow sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-11 19:06:20 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-11 19:11:56 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” . XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-11 19:16:02 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 – 2030”. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 14:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 14:53:43 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 14:59:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:04:12 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLIV/396/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:09:04 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/481/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:12:50 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/478/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:17:02 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LV/475/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę podstawową nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:22:19 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LX/537/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 15:28:24 Podjęcie uchwały o zmianie chwały LXI/549/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:02:38 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:07:09 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego . XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:10:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Peryferyjnej nr 74. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 16:26:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-04-17 17:19:35 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały nr VII/63/2019 Rady Miejskie Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku XII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:36:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:43:39 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:47:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:53:04 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/346/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 13:59:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2033”. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 14:05:12 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LVII/508/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-05-16 14:08:18 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XXVI/253/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. XIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 14:15:02 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 15:30:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2018 rok. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 17:42:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 17:49:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 18:00:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 18:30:14 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 18:40:58 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 19:05:34 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Tomaszowie Mazowieckim w rejonie ulicy Ujezdzkiej, pomiędzy drogą krajową nr 8 a granicą miasta . XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:14:30 Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:20:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej nr 15. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:30:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Armii Krajowej nr 11. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:38:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 69. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:43:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Seweryna Dziubałtowskiego nr 23A. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 20:56:54 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-06-27 21:04:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. XIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-07-03 12:15:11 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”, XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-07-03 12:18:46 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”, XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 11:53:00 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/ 102/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 12:49:00 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 12:58:36 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:33:32 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim zadania własnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zakresu utrzymania i zarządzania obiektami sportowymi. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:38:43 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania nowego członka Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:45:39 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S8, terenami kolejowymi oraz ulicami Ujezdzką i Milenijną w Tomaszowie Mazowieckim XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:51:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II i Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 13:56:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Zawadzkiej, Mostowej i Rudej w Tomaszowie Mazowieckim. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 14:01:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Pawła II nr 7. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-08-29 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej nr 16. XVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:02:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/84/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina -Miasto Tomaszów Mazowiecki XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 12:44:10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 13:19:54 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 13:25:26 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXIII/525/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, jej szczegółowości oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 13:56:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:23:20 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ujezdzkiej, Warszawskiej, Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:43:04 Podjęcie uchwały sprawie przekazania skargi. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-09-26 14:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.. XVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-04 15:23:14 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019 - 2030”. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:12:06 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymogów formalnych. P. J. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 11:35:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 13:16:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w wyborach na kadencję w latach 2020 – 2023. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 13:24:31 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 14:18:30 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 15:48:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Tomaszów Mazowiecki Samorządowej Karty Praw Rodzin. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 17:24:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:01:35 Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:14:31 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LIII/464/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:20:10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr LXX/625/2018 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nadania jej Statutu. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:30:06 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi (do ZDiUM). XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-10-31 18:44:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. XIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 11:32:03 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 11:38:10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 11:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznych. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 12:03:44 Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-11-28 12:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych. XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 10:43:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 – 2035”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 12:32:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:11:08 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:17:08 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:30:36 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:36:24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 13:40:27 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LV/485/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 14:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 14:12:57 Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:16:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do roku 2025 z perspektywą do 2030”. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:22:39 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2023. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:25:52 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2019-12-19 15:29:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok. XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 11:27:56 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 11:38:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:12:41 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2035”. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:18:25 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXI/180/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:21:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-01-29 12:29:36 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. XXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:25:29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:39:15 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:48:07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020-2035”. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 10:58:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 7. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:04:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Szafirowej nr 2. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy św. Antoniego nr 30. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. intronizacji). XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 11:52:11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. parkingów). XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-02-27 13:29:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania przy realizacji projektu pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. XXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-03-26 13:05:03 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tomaszowskiego. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-03-26 13:23:53 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-03-26 13:27:51 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-04-27 13:38:57 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-04-27 13:49:48 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-04-27 14:16:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-04-27 14:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej. XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna za
2020-05-28 11:58:23 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:15:53 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:23:48 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z opłat za pobyt w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:40:41 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 127/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych o zawieszeniu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim od pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. wykonujących obowiązki w zakresie zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:50:10 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim (dot. ul. Mazowieckiej). XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 12:54:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 5. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:08:01 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/1, w obr. 8. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:14:31 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/3, w obr. 8. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 13:53:53 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5 G. XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 14:13:50 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (WS) XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 14:26:05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (MŁ) XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-05-28 14:35:37 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (SB) XXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 16:17:35 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 17:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2019 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:03:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:27:18 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:38:41 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-06-25 19:51:52 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. XXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-07-16 09:15:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. XXX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-07-16 09:42:03 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-07-16 09:50:34 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 09:48:08 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 10:07:19 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 10:20:24 Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 12:27:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kawki nr 7. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-08-27 13:10:28 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/68/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej nr 12. XXXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 11:29:46 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 11:53:28 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 12:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2020/2021. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 12:08:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-22 11:16:31 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za
2020-09-24 10:34:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zasad jego używania. XXXIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za