Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
nie dotyczy
b) nieproporcjonalne obciążenie:
nie dotyczy
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
1. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 4. pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych, 5. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-01-15
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-01-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
nie dotyczy
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Zespół Informatyków w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
informatycy@tomaszow-maz.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
447242311

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
nie dotyczy
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
nie dotyczy

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2017-12-29
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://wave.webaim.org/
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
nie dotyczy
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek: Urząd Miasta w Tomaszowie Maz., ul. POW 10/16, Opis dostępności wejścia do budynków A,B,C,D 1. Budynek Główny A - Budynek trzykondygnacyjny (parter i dwa piętra). Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony Skweru Niepodległości oraz wejście ewakuacyjne od strony dziedzińca (drugie wejście jest wejściem służbowym dla pracowników). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd z barierką dla wózków, znajdujący się z lewej strony schodów wejściowych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych na I i II piętrze budynku. Na parterze, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do Kancelarii Ogólnej. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy podjeździe budynku głównego. Drugie miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy POW od strony Skweru Niepodległości. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 2. Budynek Główny B - Budynek trzykondygnacyjny posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do wejścia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku występują bariery architektoniczne. Piętra są nie dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejście znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 3. Budynek Główny C - Budynek dwukondygnacyjny, posiada dwa wejścia. Wejście od ulicy Mościckiego dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, do wejścia można dostać się wprost z terenu, drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście od strony dziedzińca jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych, występują schody pomiędzy różnymi poziomami posadzek. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz). Specjalne oprogramowanie jest zainstalowane na stanowisku, gdzie osoba niesłysząca uzyska (w kontakcie z upoważnionym, przeszkolonym urzędnikiem) możliwość skomunikowania się w języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Lokalizacja stanowiska wideo-tłumacza: • ul. POW 10/16, parter Punkt informacyjny Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
nie dotyczy
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
nie dotyczy
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
nie dotyczy